Leksikon radija i televizije

Natrag

Zakon o medijima

zakon koji uređuje pretpostavke za ostvarivanje načela slobode medija, prava novinara i drugih sudionika u javnom informiranju na slobodu izvješćivanja i pristup javnim informacijama, prava i obveze nakladnika, javnost vlasništva, ostvarivanje prava na ispravak i odgovor, način obavljanja distribucije tiska, način zaštite tržišnog natjecanja te prava i obveze drugih pravnih i fizičkih osoba koje djeluju na području javnog informiranja; donesen je 2004 (izmjene 2011. i 2013). Primjenjuje se i tumači sukladno Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Mediji su dužni poštovati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast građana, osobito djece, mladeži i obitelji bez obzira na spol i spolno opredjeljenje. Njime se jamči sloboda medija, koju je dopušteno ograničiti samo radi zaštite interesa nacionalne sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti ili drugih interesa predviđenih Zakonom. O povredama slobode izražavanja i slobode medija odlučuje sud. Prema Zakonu novine i druga povremena izdanja, radijske i televizijske postaje te programi novinskih agencija, moraju imati glavnog urednika kojega imenuje i razrješava nakladnik i koji je odgovoran za sve objavljene informacije. Prema Zakonu svaka fizička i pravna osoba ima → pravo na objavu ispravka netočne ili nepotpune objavljene informacije, bez naknade. Ako se ispravak ne objavi u zakonskom roku, podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti tužbu protiv glavnog urednika.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona