Leksikon radija i televizije

Natrag

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

zakon koji određuje ustroj i način djelovanja HRT-a, donesen 2010 (izmjene i dopune 2012). Njime se Hrvatska radiotelevizija (HRT) definira kao posebna javna ustanova, koje je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada RH. U obavljanju djelatnosti HRT je neovisan o bilo kakvom političkom utjecaju i pritiscima promicatelja komercijalnih interesa. Osnovna je djelatnost proizvodnja radijskoga, audiovizualnog i multimedijskog programa, glazbena proizvodnja, pružanje audio, audiovizualnih medijskih i multimedijskih te usluga elektroničkih publikacija. Emitira tri radijska programska kanala na državnoj razini u zemaljskoj radiodifuziji, osam radijskih programskih kanala na županijskoj ili regionalnoj razini u zemaljskoj radiodifuziji, dva opća televizijska programska kanala na državnoj razini u zemaljskoj radiodifuziji, dva specijalizirana televizijska programska kanala na državnoj razini u digitalnoj radiodifuziji, proizvodi i objavljuje pisane, audio i audiovizualne sadržaje na internetskim portalima općeg ili specijaliziranog karaktera, javno izvodi i snima glazbene sadržaje te druge programske sadržaje (internetske stranice, teletekst i sl.). HRT mora zadovoljiti interese javnosti na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te osigurati odgovarajuću zastupljenost informativnoga, umjetničkog, kulturnog, obrazovnog, dječjeg, zabavnog, sportskog i drugog sadržaja. HRT je dužan promicati nacionalne interese, pridonositi poštivanju i promicanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, domoljublju, toleranciji, razumijevanju i poštivanju različitosti, demokratskih vrednota i institucija, civilnog društva te unaprjeđenju kulture javnoga dijaloga, poštivati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast čovjeka i temeljna prava i slobode drugih, a osobito djece i mladih kao i starijih i nemoćnih osoba. HRT je dužan s vremenom učiniti dostupnima svoje audiovizualne medijske usluge osobama s oštećenjem sluha i vida. Dužan je trajno, istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o činjenicama, događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu od javnog interesa, poštivati i poticati pluralizam političkih, religijskih, svjetonazorskih i drugih ideja. HRT ne smije zastupati stajališta ili interese pojedine političke stranke, kao ni bilo koja druga pojedinačna politička, religijska, svjetonazorska i druga stajališta ili interese. U stvaralačkim procesima mora uvažavati kriterije profesionalne kompetentnosti prema dosegnutim nacionalnim i europskim standardima neovisnoga novinarstva, poticati inovativnost i inventivnost te jamčiti angažman najboljih kreativnih stvaratelja, stručnjaka i autora. Prije objavljivanja dužan je provjeriti izvor i sadržaj informacija, u skladu s priznatim profesionalnim standardima neovisnoga novinarstva, odjeljivati informacije i komentare te jasno označivati komentare kao osobno mišljenje autora. U programima HRT-a služi se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom, osim u emisijama namijenjenima informiranju pripadnika nacionalnih manjina. HRT mora proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati igrana, dokumentarna i druga audiovizualna djela, raznovrsna glazbena te radijska djela, pridonositi razvoju hrvatske kulture, umjetnosti i zabave, osobito s namjerom očuvanja hrvatskoga nacionalnog i kulturnog identiteta, proizvoditi i objavljivati programe namijenjene informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan RH, emisije za pripadnike nacionalnih manjina u RH te objavljivati programe s područja religijske kulture. Najmanje 15% godišnjega programskog proračuna HRT je dužan osigurati za nabavku europskih djela neovisnih proizvođača, od čega polovica mora biti namijenjena za djela proizvedena izvorno na hrvatskom jeziku. Programske obveze HRT-a te iznos i izvor sredstava za njihovo financiranje utvrđuju se Ugovorom između HRT-a i Vlade RH, koji se sklapa na razdoblje od pet godina. HRT o prijedlogu programskih obveza mora provesti javnu raspravu u trajanju od 45 dana. Odgovornost HRT-a javnosti i utjecaj javnosti na njegovo djelovanje ostvaruju se postupkom izbora i imenovanjem članova → Programskog vijeća HRT-a i → Nadzornog odbora HRT-a. Samostalnost HRT-a ostvaruje se kroz programsku i uredničku samostalnost, osobito u planiranju i proizvodnji programa te utvrđivanju programske sheme, neovisnim i stabilnim financiranjem djelatnosti pružanja javnih usluga. Djelatnost HRT-a financira se javnim i komercijalnim prihodima. Zakon definira mjesečnu pristojbu kao sredstva državne potpore i određuje uvjete i način njezina prikupljanja, kao i pribavljanja komercijalnih prihoda. Od prikupljenih sredstava HRT je obvezan 3% uplatiti Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Nadzor provedbe Zakona i Ugovora HRT-a s Vladom RH obavlja Vijeće za elektroničke medije kao nezavisno regulatorno tijelo, a nadzor nad zakonitošću rada Programskoga vijeća i Nadzornoga odbora HRT-a obavlja Hrvatski sabor.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona