Leksikon radija i televizije

Natrag

vremenski kod

(engl. time code), slijed vremenskih informacija u digitalnom obliku. Kod videosignala obilježava svaku TV sliku (engl. frame) u realnom vremenu, a vremenska informacija iskazana je u satima, minutama, sekundama i frameovima. Upisuje se kod uređaja sa slijednim pristupom (magnetska analogna ili digitalna video ili audiovrpca) na posebno predviđen trag. Kod uređaja sa zapisom na medij s izravnim pristupom (magnetski diskovi, statičke “flash” memorije), digitalni podatci inkorporirani su u informacijske digitalne podatke slike ili tona. U audiotehnici najčešće se koristi pri traženju željene lokacije u snimci (adresno lociranje), za sinkronu reprodukciju dvaju ili više audiouređaja prilikom montaže snimki (engl. editing) ili kod višekanalnoga miješanja, gdje je svaka obavljena operacija na tonskom miješalu popraćena vremenskom informacijom, što omogućuje pronalaženje dijelova u finalnoj snimci koji se žele ponoviti ili izbaciti. U današnjoj tehnologiji svaki audiouređaj za snimanje i reprodukciju tona, kao i samo tonsko miješalo, mogu generirati ili čitati vremenske kodove, što ovisi o njihovoj funkciji u tehnološkom lancu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona