Leksikon radija i televizije

Natrag

Vijeće Europe

međunarodna organizacija europskih država, osnovana 1949, u vrijeme zaoštravanja ideoloških podjela na kontinentu, radi obrane i promicanja temeljnih ljudskih prava i sloboda. Politička platforma njegova djelovanja sadržana je u Europskoj konvenciji za zaštitu prava čovjeka i temeljnih sloboda. Nakon Hladnoga rata i pada komunizma u Europi Vijeće je integriralo sve europske zemlje na programu ljudskih prava i sloboda. Posebno se bavi slobodom i neovisnošću medija, kao sastavnim dijelom temeljnih ljudskih prava. U tom smislu donosilo je zajedničke preporuke i dokumente koji su obvezivali sve države članice. Pitanja elektroničkih medija, poglavito radiodifuzije, posebno su prisutna od 1978, kad je Parlamentarna skupština Vijeća u posebnom dokumentu Preporuka 834 ukazala na opasnosti od monopola koje prijete slobodi medija. Skupština je preporučila da nacionalne države usvoje vlastite propise o ograničavanju monopola i koncentracije medija te podržala osnivanje neovisnih kanala kao modela pluralističnoga pristupa informacijama u radiodifuziji. Od država članica tražilo je da posebnim propisima reguliraju satelitsko i kabelsko emitiranje te rad lokalnih elektroničkih medija. Za neovisnost medija posebno je značajna Ministarska konferencija u Pragu 1994. i njezina Rezolucija o budućnosti javnog emitiranja, u kojoj je definirana uloga javnih elektroničkih medija u razvoju pluralističkoga otvorenog demokratskog društva. Praška rezolucija izvorni je dokument javnog informativnoga servisa u europskim državama koji izražava demokratski karakter javnih medija te štiti visoke etičke i profesionalne standarde te potiče medije da kvalitetu ne podrede komercijalnim zahtjevima tržišta.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona