Leksikon radija i televizije

Natrag

videonovinar

novinar koji, osim što piše, snima i montira svoj prilog. Taj tip novinarstva omogućilo je, ponajprije, povećanje kvalitete i sniženje cijene nove generacije kamkordera. Naziv je nastao u Velikoj Britaniji 1994, kad se u listu The Guardian pojavio oglas u kojem je Channel One, kabelska televizija u Londonu, tražila 24 videonovinara. To je za sobom povuklo rušenje ograda među poslovima, pa su i tehničari postali višestruko obučeni za više poslova (engl. multiskilling). Iako je početku uvedeno da bi se smanjili troškovi te da bi se pokrili događaji za koje je potrebna veća brzina i mobilnost, pokazalo se da je videnovinarstvo najučinkovitije za snimanje priča za realizaciju kojih je potrebno više vremena, odnosno snimanje tzv. toplih ljudskih priča, te u istraživačkom novinarstvu. Danas se videonovinari zapošljavaju na portalima i u novinskim kućama koje objavljuju videopriloge na online platformama.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona