Leksikon radija i televizije

Natrag

tonski stol (tonsko miješalo)

uređaj za kontrolu, selekciju i miješanje tonskih kanala s mogućnošću dinamičke i frekvencijske obradbe svakoga od njih. Od iznimnog je značenja u svakoj tonskoj režiji odvijanja programa ili studijskoga višekanalnog snimanja. Audiosignali svih mikrofona iz studija, kao i signali ostalih audiouređaja u režiji (reproduktori, uređaji za obradbu tona), dovode se na ulazne kanalne module audiomiješala. Osim regulacije razine moguća je dinamička (kompresor, limiter) i frekvencijska obradba (equalizer) svakoga ulaznog audiosignala. Tako obrađeni signali odvode se na sabirnice sume za miješanje (mix bus), gdje nastaje finalni stereoaudiosignal koji se dalje odvodi prema audiosnimaču, razglasnomu sustavu ili odašiljaču. Osim sabirnica sume, ovisno o namjeni i veličini miješala, mogu postojati i druge vrste sabirnica. Tako npr. kod miješala za višekanalno studijsko snimanje, osim stereoizlaznih sabirnica, postoje i pomoćne višekanalne sabirnice (AUX), namijenjene za slanje željenih audiokanala na uređaje za daljnju obradbu signala (npr. uređaj jeke). Ovisno o namjeni te broju ulaznih kanala i vrsti izlaznih sabirnica postoji nekoliko osnovnih vrsta tonskih miješala: razglasno miješalo, koje se koristi za kontrolu sustava ozvučenja, miješalo za odvijanje programa, koje se koristi u režijama odvijanja programa, te produkcijsko miješalo, korišteno u studijskim kompleksima glazbene produkcije. S obzirom na način obradba signala može biti analogna i digitalna.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona