Leksikon radija i televizije

Natrag

time-lapse

(engl.), postupak spajanja i kontinuirane reprodukcije odabranih slika (engl. frame) filma, koje su međusobno razmaknute za isti vremenski raspon. Takvom kontinuiranom reprodukcijom spomenutih slika postiže se skokovit prikaz nekoga dugog vremenskog zbivanja u kraćoj vremenskoj sekvenci. Efekt vremenskoga skraćenja neke pojave ovisit će o vremenskom razmaku među odabranim slikama.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona