Leksikon radija i televizije

Natrag

slikovni senzor

ili osjetnik (engl. Image Sensor), poluvodički svjetlosno osjetljivi sklop za pretvaranje optičke slike u električni videosignal. Potpuno je iz uporabe istisnuo analizirajuće cijevi u TV kamerama (ikonoskop). Veličina slikovnoga senzora utječe na kvalitetu slike koja se očituje u većoj osjetljivosti kamere, boljem odnosu signal–šum i širem dinamičkom području. Tipične veličine senzora izražene duljinom dijagonale jesu 1 inč (16 mm), 2/3 inča (11 mm), 1/2 inča (8 mm), 1/3 inča (6 mm), 1/4 inča (4 mm), 1/6 inča (2,7 mm). TV kamera u boji ima ugrađen optički sustav dikroidnih prizmi koji razdvaja svjetlost u tri komponentne boje, crvenu, zelenu i plavu. Svaki od tih triju optičkih signala posebno formira naboje na svojem slikovnom senzoru koji se u izlaznom pojačalu pretvaraju u električni signal. Dva su tipa slikovnih senzora: nabojno-vezani slikovni senzori (CCD, engl. Charge Coupled Device) i senzori s komplementarnim metal-oksidnim poluvodičem (CMOS, engl. Complementary Metal Oxide Semiconductor). CCD je analogni element, iako prijamna površina nije kontinuirana kao kod analizirajućih cijevi. Fotodiode na površini CCD senzora međusobno su odvojene, te je optički signal zapravo uzorkovan i pretvaran u niz diskretnih vrijednosti. Osnovni svjetlosno osjetljivi element od kojega se sastoji CCD senzor može biti građen od metal-oksidnoga poluvodičkog kondenzatora (MOS, engl. Metal Oxide Semiconductor Capacitor) ili diode s akumuliranjem šupljina (HAD, engl. Hole Accumulated Diode). CMOS senzor aktivni je slikovni element jer se uz svaku fotodiodu nalazi i tranzistor (MOS izlazno pojačalo), pa se vrši iščitavanje napona, a ne naboja kao kod CCD senzora. Postoje i CMOS senzori s analogno-digitalnom pretvorbom signala na samom senzoru, čime se dodatno smanjuje šum. U profesionalnim videokamerama postoje tri pravokutna plošna senzora, dijagonale do 1”, koji sadržavaju do nekoliko milijuna svjetlosno osjetljivih elemenata. Na HRT-u se koriste kamere sa slikovnim senzorima od 1989, kad je nabavljena prva CCD kamera JVC KY-25E, a prve kamere s CMOS senzorom počele su se koristiti 2013 (Sony BRC-900 i Panasonic AG-HPX600EJ).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona