Leksikon radija i televizije

Natrag

Sinobad, Zlatko

novinar, urednik i diplomat (1923–2014). Odlukom CK KPH postao direktor RZ-a 1950. Organizirao i vodio tečaj Kako pisati za radio (1954), prvi takav u jugoistočnoj Europi. U tom razdoblju postaje i predsjednik Jugoslavenske radiodifuzije i predsjednik Društva novinara Hrvatske. Zatim angažiran oko početka TV emitiranja u Hrvatskoj (15. V. 1956) te direktor TVZ-a. U diplomatsku službi od 1957, isprva direktor Centra za informiranje FNRJ u New Yorku, zatim ambasador u Finskoj te savjetnik saveznoga sekretara za vanjske poslove. Izvršni sekretar JRT-a 1977–85, član Administrativnog vijeća EBU-a; 1980. izabran za člana Međunarodnog vijeća NATAS-a (Nacionalne akademije za televizijske umjetnosti i znanosti) u New Yorku.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona