Leksikon radija i televizije

Natrag

SECAM

(akr. od franc. Séquentiel couleur à mémoire – sekvencijska boja s memorijom), sustav analogne kromatske televizije kojim se definira način prijenosa i prijma boje u televiziji. Razvio ga je H. de France u Francuskoj 1956, a temelji se na američkom sustavu NTSC. Pogreške NTSC-a u tonu boje u SECAM-u se korigiraju tako da se krominantne komponente prenose u TV linijama sekvencijski, jedna komponenta u jednoj, a druga u sljedećoj liniji te se krominantni nositelj modulira frekvencijski. Time se izbjegava utjecaj faznih pogrešaka na ton boje u prijenosu. U prijmu se dvije susjedne linije primjenom sklopa za kašnjenje kombiniraju u jednu. Kod SECAM-a područje krominantnog nositelja osjetljivije je na smetnje i na ekranu se javljaju uočljive smetnje s uzorcima frekvencije nositelja. SECAM se prvotno, osim u Francuskoj, primjenjivao u istočnoeuropskim zemljama i Grčkoj, ali je zamijenjen PAL-om 1990-ih.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona