Leksikon radija i televizije

Natrag

retrospekcija

(engl. flashback), insert (kadar, prizor, sekvenca) u kojem se prikazuju prošla zbivanja, tj. ona koja su prethodila zbivanju kojim se film (ili TV emisija) bavi u trenutku insertiranja. Najčešće je riječ o kadrovima zamišljaja, prizorima sjećanja junaka, najavljenima nekim konvencijskim postupkom – dijaloški, ulaženjem u krupni plan junakova lica ili nekim naglašenim montažnim prijelazom. Prijelaz na retrospekciju može biti i stiliziran, što se postiže izostavljanjem spomenutih najava. Naratološki je riječ o postupku izlagačke inverzije (prvo se vidi sadašnje, a onda prošlo vrijeme), pa je stoga retorički obilježena.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona