Leksikon radija i televizije

Natrag

rakurs

jedan od parametara filmskoga kadra. Određuje se po kutu koji os objektiva zatvara s vidljivom ili zamišljenom vodoravnom linijom snimanoga prostora. Kad je smjer optičke osi odnosno nagib kamere odozgo prema dolje, kadar je iz gornjega rakursa, a kad je odozdo prema gore, iz donjega rakursa. Krajnji gornji rakurs naziva se i ptičja perspektiva; suprotna joj je žablja perspektiva ili krajnji donji rakurs.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona