Leksikon radija i televizije

Natrag

prijamnik

uređaj ili dio uređaja koji prima i dekodira bilo koju vrstu električnoga signala. Radijski ili TV prijamnik služi za prijam elektromagnetskih signala različitih frekvencija na kojima su modulirani radijski ili TV programi ili drugi signali. S obzirom na način prijma može biti zemaljski, satelitski, kabelski i IP. Sastoji se od ugođivača (engl. tuner), sklopova za demodulaciju, sklopova za dekodiranje te sklopova za upravljanje i napajanje. Osnovne su mu karakteristike osjetljivost, selektivnost, odnos signal/šum, signal/smetnja i dr. Osjetljivost prijamnika predstavlja vrijednost razine signala na antenskom ulazu, za koju se na njegovu izlazu dobije standardizirana vrijednost izlaznoga signala uz definiran odnos signal–šum. Selektivnost prijamnika jest mjera sposobnosti prijamnika da željeni signal, na koji je ugođen, razluči od neželjenih signala. Signal–šum predstavlja odnos između maksimalne razine signala i razine generiranoga šuma kod nekog uređaja ili u signalnom prijenosnom kanalu. Pri definiranju vrijednosti maksimalne razine signala uvijek treba navesti i vrijednost njegova izobličenja pri toj razini. Zbog velikoga raspona odnos signal–šum izražava se u decibelima pri navedenom izobličenju maksimalne razine signala izraženoga u postotcima. Taj odnos predstavlja jedan od najvažnijih parametara za ocjenu kvalitete analognih uređaja. Signal–smetnja predstavlja odnos između maksimalne razine signala i smetnje one razine koja uzrokuje prag poremećaja u radu uređaja ili sustava. Taj parametar specifičan je kod digitalnih uređaja i sustava. Što je odnos veći, to su uređaj ili sustav otporniji na utjecaj smetnji.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona