Leksikon radija i televizije

Natrag

NTSC

(akr. od engl. National Television Systems Committee – Nacionalni odbor za televizijske sustave), prvi sustav analogne kromatske televizije, razvijen u SAD-u, kojim se definira način prijenosa i prijma boje u televiziji. NTSC norma prihvaćena je 1953. u SAD-u. Pri razvoju NTSC-a došlo se do mnogih osnovnih spoznaja koje su poslije prihvaćene kod PAL-a i SECAM-a, pa i današnje digitalne televizije. Kod NTSC-a istodobno se prenose luminantna i dvije krominantne komponente. Krominantne komponente kao signali razlike prenose se kvadraturnom modulacijom i “učešljavaju” se u frekvencijski spektar luminantnog signala, pri čemu se frekvencija krominantnog nositelja precizno određuje. Nedostatak je NTSC-a osjetljivost na fazne promjene u prijenosu između moduliranoga i referentnoga krominantnog nositelja, koje uzrokuju promjene tona boje. To je korigirano u PAL-u i SECAM-u.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona