Leksikon radija i televizije

Natrag

međunarodna koordinacija

usklađivanje namjene radiofrekvencijskoga spektra na razini Europske unije (frekvencijski planovi) i na međunarodnoj razini, odnosno utvrđivanje tehničkih parametara radijskih postaja elektroničke komunikacijske mreže kako bi se izbjeglo uzajamno stvaranje smetnji.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona