Leksikon radija i televizije

Natrag

komunikacija

1. prijenos i razmjena informacija, pri čemu komunikator šalje poruku preko medija publici očekujući neke efekte (masovna komunikacija). Komunikacijskim formama, procesima i značenjima, odnosno sporazumijevanjem među ljudima bavi se komunikacijska znanost (komunikologija). Po modelu komunikacije H. Lasswella (1948) komunikacija treba odgovoriti na pet pitanja: 1) tko? (komunikator), 2) kaže što? (poruka), 3) kojim kanalom? (medij), 4) komu? (publika), 5) s kakvim rezultatom? (efekt). Komunikacija je društveni proces koji treba sagledavati u okviru društvenoga, ekonomskog i kulturnog konteksta. 2. prijenos informacija, obično preko zajedničkoga protokola. U računalnoj tehnologiji odnosi se na prijenos podataka od jednog računala do drugoga ili od jednog uređaja do drugoga unutar računalne mreže. Komunikacijski su uređaji modem, kabel, router i sl.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona