Leksikon radija i televizije

Natrag

kabel

materijalno sredstvo za prijenos signala. Razlikuje se nekoliko osnovnih tipova kabela koji se koriste u prijenosu radijskih i TV signala. Videokabel pripada u grupu koaksijalnih kabela. U sredini ima bakreni vodič oko kojega je izolacija te metalni oplet, pa predstavlja nesimetrični kabel. Kod većih duljina kabela nastaju gubitci signala, koji se obično na kraju kabela korigiraju. Uobičajene priključnice na krajevima videokabela jesu tzv. BNC priključnice. Posebna vrsta kabela s kojim se povezuje kamera s kontrolom kamere naziva se triax, a sastoji se od središnjega vodiča i dvaju oklopa. Triax kabel prenosi signale za napajanje kamere, video, audio i upravljajuće signale frekvencijskim multipleksom. Na relativno dugačkim udaljenostima signal se prenosi bez znatnijih gubitaka. Audiokabeli su najčešće simetrični, tj. zbog eliminacije smetnji prenosi se signal u fazi i protufazi. Uobičajene priključnice na njihovim krajevima jesu tzv. XLR priključnice. Parične kabele (engl. twisted pair) izumio je A. G. Bell 1880. Koriste se u telefoniji. Rabe upletenu paricu kako bi se smanjio štetan utjecaj smetnji uzrokovanih elektromagnetskom interferencijom, čime je omogućen prijenos telefonskoga signala na velike udaljenosti. Danas im je glavna namjena strukturno kabeliranje za potrebe računalnih mreža, kao što je Ethernet. S obzirom na izvedbu najčešći su s neoklopljenom upletenom paricom UTP (akr. od engl. unshielded twisted pair), s oklopljenom upletenom paricom STP (akr. od engl. shielded twisted pair), s upletenom paricom zaštićenom od smetnji folijom FTP (akr. od engl. foiled twisted pair) i s upletenom paricom zaštićenom od smetnji folijom i žičnim opletom S/FTP (akr. od engl. shielded/foiled twisted pair). Njima se prenose paketi u kojima mogu biti kodirani video, audio, komunikacijski i upravljački signali. Ovisno o gušenju i kapacitetu, odnosno prijenosnoj brzini standardizirane su prema ISO/IEC 11801 u kategorije CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7, CAT7A itd. Uobičajene priključnice na krajevima IP kabela jesu RJ45. Optički kabeli ili svjetlovodi upotrebljavaju se tamo gdje postoji potreba prijenosa signala većih kapaciteta ili prilikom prijenosa na veće udaljenosti zbog znatno manjega gušenja u odnosu na parične ili klasične audio i videokabele. Multicore kabel jest kabel koji se sastoji od više audio i videokabela. Koristi se za međusobno spajanje terminalnih audio i videouređaja i sklopova na većoj udaljenosti.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona