Leksikon radija i televizije

Natrag

ITU

(akr. od engl. International Telecommunication Union – Međunarodna telekomunikacijska unija), specijalizirana agencija UN-a za informacijske i komunikacijske tehnologije (engl. ICT). Osnovana je na IV. međunarodnoj konferenciji o radiokomunikacijama u Madridu 1932, a 1934. naslijedila je Međunarodnu telegrafsku uniju, osnovanu 1865. Od 1948. sjedište joj je u Ženevi. Glavna je međunarodna organizacija unutar koje se obavlja usklađivanje uporabe radiovalova, i to prema namjenama, radioslužbama, raspodjeli radiofrekvencijskih područja, vrstama odašiljanja, snagama i dr. Prema Konvenciji i Statutu iz 1992. osnovne djelatnosti provode se kroz tri sektora: Sektor radiokomunikacija (ITU-R, prije CCIR), sektor telekomunikacija (ITU-T, prije CCITT) i Sektor razvoja (ITU-D, sektor za razvijanje telekomunikacija u zemljama u razvoju). Sektor za radiokomunikacije izdaje preporuke sa snažnim normativnim značenjem u službama i sustavima radiokomunikacija. U prethodnom razdoblju te su preporuke, u nešto drukčijem obliku, nosile naslov CCIR-ove preporuke (od franc. Comité Consultatif International des Radiocommunications – Međunarodni savjetodavni odbor za radiokomunikacije). U posljednje vrijeme posebno su važne svjetske radiokomunikacijske konferencije (WRC, akr. od engl. World Radiocommunication Conferences), koje se održavaju svake 3–4 godine, jer se na njima donose odluke o upravljanu radiofrekvencijskim spektrom i satelitskim orbitama. Tako su 2012. i 2015. donesene bitne odluke o prenamjeni dijela i daljnjem korištenju RF spektra namijenjenoga zemaljskom emitiranju TV programa (digitalna dividenda). Hrvatska je ITU-u pristupila 1992.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona