Leksikon radija i televizije

Natrag

Inter mirifica

(lat. između divnih), dekret II. vatikanskog koncila o sredstvima društvene komunikacije, proglašen 1963. Naglašava pravo na informaciju pojedinca i društva u cjelini, ali i upozorava na potrebu istinitosti i cjelovitosti informacije te obvezu poštivanja moralnih zakona, prava i dostojanstva čovjeka kako u traženju vijesti tako i u njihovu objavljivanju. Zalaže se i za podupiranje radijskih i TV prijenosa koji su vrijedni za obitelj te preporučuje osnivanje katoličkih radijskih postaja. Na Koncilu je usvojen i dokument Sacrosantum Concilium.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona