Leksikon radija i televizije

Natrag

faza

međusobni pomak referentne točke periodičnoga izmjeničnog signala u odnosu na nultu točku ili međusobni pomak referentnih točaka dvaju izmjeničnih signala. Izražava se kao vrijednost kuta izraženog u stupnjevima. Ovaj parametar bitan je pokazatelj npr. pri zbrajanju dvaju tonskih signala, jer ukoliko postoji fazni pomak između njih, zbrojeni signal imat će drugačiji valni oblik od željenoga, tj. bit će čujno izobličen. U višekanalnoj reprodukciji, kao što su stereo i 5.1 formati, dodatni fazni pomak signala pojedinih tonskih kanala uzrokovat će pogrešnu prostornu lokalizaciju zvučne slike. Kod kompozitnoga analognog videosignala dodatni fazni pomak signala boje u odnosu na referentni burst signal uzrokovat će vidljivu grešku u reprodukciji nijanse boje. Pri digitalnoj obradbi signala pomak u fazi između digitaliziranog signala koji se obrađuje i sistemskog takta koji upravlja procesom može uzrokovati grešku u obradbi.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona