Leksikon radija i televizije

Natrag

Europska konvencija za zaštitu prava čovjeka i temeljnih sloboda

temeljni dokument Vijeća Europe, usvojen u Rimu 1950. Temelji se na Općoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda (1948). Cilj joj je međunarodno promicanje jednakosti muškaraca i žena te jačanje građanskih sloboda. U članku 10. Konvencije sadržano je pravo na slobodu izražavanja i mišljenja te pravo na širenje i primanje informacija bez upletanja javne vlasti, bez obzira na granice. Taj članak ne sprječava države da uvedu izdavanje dozvola za tvrtke koje se bave radiodifuzijom, televizijom i proizvodnjom filmova. Štoviše, države tim tvrtkama mogu zakonom propisati neka ograničenja, ako je to u interesu demokratskoga društva. Jugoslavija nije usvojila Konvenciju, a Hrvatska ju je ratificirala 1997.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona