Leksikon radija i televizije

Natrag

ERP

(akr. od engl. Efective Radiated Power – efektivna emitirana snaga), umnožak snage narinute anteni i antenskog dobitka u odnosu na poluvalni dipol. Najčešće se izražava u decibelima, pa je u tom slučaju to zbroj snage narinute anteni u dBW i dobitka antene u dBd. Predstavlja obvezni podatak svake dozvole za radijsku postaju koja ima odašiljač.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona