Leksikon radija i televizije

Natrag

digitalni vodeni pečat

(engl. digital watermark), tehnika koja omogućuje dodavanje skrivene oznake autorskog prava (engl. copyright) ili drugih verifikacijskih informacija u digitalni audio, video ili slikovni signal ili dokument. Ta skrivena oznaka zapravo je skupina bitova koja opisuje informaciju sadržanu u signalu ili identificira kreatora signala. Može biti vidljiv i nevidljiv. Vidljivi pečat mijenja prezentaciju signala ili dokumenta, a nevidljivi ne mijenja. Digitalni vodeni pečat uglavnom se koristi za jednostavnije pronalaženje sadržaja koji su neovlašteno umnožavani.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona