Leksikon radija i televizije

Natrag

analogno-digitalna pretvorba

(krat. A/D), pretvorba kontinuiranoga, analognog signala u digitalni. Sastavni je dio suvremenih sustava za obradbu, pohranu i prijenos informacija. Digitalna je informacija pri prijenosu i obradbi znatno manje podložna smetnjama, izobličavanju, oštećenju i drugim utjecajima nego što je to analogna informacija. Pretvorba se obavlja analogno-digitalnim pretvornikom (A/D pretvornik ili ADC, prema engl. analog-to-digital converter). Koraci toga procesa su: diskretizacija po vremenu i/ili prostoru (uzorkovanje), diskretizacija po amplitudi (kvantizacija) te pretvorba diskretnih vrijednosti amplitude u digitalnu vrijednost (kodiranje). Ako je frekvencija uzorkovanja neodgovarajuća, može doći do pojave tzv. aliasinga (engl.), koji se manifestira kao oštećenje ili izobličenje videosignala i audiosignala. Problem aliasinga rješava se tehnikama antialiasinga, koje se temelje na tehnikama filtriranja. Nakon uzorkovanja potrebno je provesti kvantizaciju (zaokruživanje) uzorkovanog signala kako bi on mogao biti korišten u sustavima za obradbu koji rade s brojevima s konačnom točnošću. Razlika između originalnoga (analognog) signala (označen plavom bojom) i signala nakon uzorkovanja (svakom uzorku dodijeljena je jedna vrijednost – crveni signal, kako bi se mogao opisati brojem) naziva se šum kvantizacije. Šum kvantizacije smanjuje se s povećanjem broja uzoraka. Cijeli postupak pretvorbe analogne veličine u diskretnu digitalnu naziva se digitalizacija. Nakon elektroničke obradbe neke je informacije prikladno prikazati u digitalnom obliku (npr. mjerne vrijednosti), a neke je potrebno vratiti u analogni oblik (npr. zvuk, sliku). Tad se provodi digitalno-analogna pretvorba (krat. D/A), i to s pomoću digitalno-analognoga pretvornika (D/A pretvornik ili DAC). Načini realizacije D/A pretvornika vrlo su raznoliki, ali u načelu se koriste mrežom otpora ili mrežom strujnih izvora u tzv. paralelnoj pretvorbi, kad se u jednom koraku binarnoj kombinaciji dodjeljuje izlazni signal. Analogno-digitalna i obratna pretvorba gotovo su redoviti postupci suvremene elektroničke obradbe informacija, čak i u područjima u kojima se obrađuju po prirodi analogne informacije, kao što su zvuk, slika, mjerni podatci u sustavu i dr. Tako se pretvorba analognog signala u digitalni koristi npr. prilikom prilagodbe analognih videosignala ili tonskih signala na ulazu u digitalni uređaj (pretvorba analognih mikrofonskih signala prije ulaza u digitalno tonsko miješalo), dok se pretvorba digitalnog signala u analogni provodi za potrebe monitoringa ili za potrebe obradbe digitalnih signala u analognim uređajima.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona